ตัวอย่างการใช้ข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
พาส่อง ภูมิอากาศรายวันในประเทศไทย

พาส่อง ภูมิอากาศรายวันในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล API จาก กรมอุตุนิยมวิทยา ทุกราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.) ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/thailand-daily-weather/ ลิงค์ชุดข้อมูล ...

สัตว์น้ำในประเทศไทยไปไหนบ้าง

กรมประมง ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติการส่งออกสัตว์น้ำแยกตามวันที่นำเข้า ด่านตรวจประมง และชนิดสัตว์น้ำ ว่าประเทสไทยได้มีการส่งออกสัตว์น้ำชนิดใดไปที่ไหนบ้าง โดยในปี 2022 ประเทศไทยได้มูลค่าส่งออกสัตว์น้ำ 182,851,134,856 บาท ...

เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยปี 2562 - 2565

เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยปี 2562 – 2565 อุบัติเหตุส่วนใหญ่ 60 % เป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บมากถึง 70 % จากผู้บาดเจ็บทั้งหมดของการเกิดอุบัติเหตุ โดยจากข้อมูลส่วนใหญ่จะเดินในช่วงเดือน มกราคม เมษายน และธันวาคม ...

พาสำรวจ! ข้อมูลแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดีไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำชุดข้อมูลแหล่งโบราณคดีของไทย เพื่อทำแหล่งข้อมูลสำหรับค้นคว้าและเป็นคลังข้อมูลระดับประเทศเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการของแหล่งโบราณคดีที่มีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล ...

คนไทยนิยมซื้อรถมือ 1 ยี่ห้อไหนมากที่สุด ปี 2565-2566

จากข้อมูลจดทะเบียนรถยนต์มือ 1 ของประเทศไทยพบว่า คนไทยส่วนใหญ่มากถึง 67% จะออกเป็นรถจักรยานยนต์ เนื่องจากอาจะเป็นเพราะความคล่องตัวกับรถติดและราคาไม่สูง โดยยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในไทย คือ Honda , Toyota และ Yamaha ตามลำดับ โดยรถไฟฟ้าชื่อดังอย่าง Tesla ...

เปิดข้อมูลคาดการณ์ฝนตกประเทศไทย 2566

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/open-data-the-rain-forecast-in-thailand-2023/ ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/spatial-rain               https://data.go.th/dataset/r35mm               ...

เปิดสถิติจำนวนนักเรียนประเทศไทย ปี 2566

จากจำนวนนักเรียนในประเทศไทยพบว่า ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา จาก พ.ศ. 2466 – 2566มีจำนวนนักเรียนลดลงมากกว่า 27 % และมีแนวโน้มลดลงในทุก ๆ ปี โดยจำนวนนักเรียนในชั้นอนุบาลมี 859,689 คน จำนวนนักเรียนชั้นประถมมี 2,956,023 คน จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมมี 2,734,346 ...

เปิดสถิติอุทยานแห่งชาติประเทศไทย

หลังจากสถานการณ์โควิด 19 การท่องเที่ยวประเทศไทยได้มีการฟื้นตัวมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2665 มากถึง 65% (ข้อมูลรอบปี 2566 มีถึงเดือน ต.ค.65 – ส.ค.66 เท่านั้น) โดยอุทยานแห่งชาติที่มีนักเที่ยวมากที่สุดในปี 2566 คือ ...

เปิดสถิติกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษาในประเทศไทย

จากข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566 พบว่ามีผู้กู้ยืมกองทุนเงินทั้งหมด 6,471,388 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 731,440,830,442.92 บาท จากจำนวนผู้ยืมทั้งหมด 3,467,609 รายหรือ สัดส่วน 54% ของทั้งหมด ที่อยู่ในช่วงระหว่างการชำระหนี้ และพบว่ามีจำนวนมากกว่า 60% ...

เปิดสถิติสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ในช่วงก่อนเกิดโควิดเคยสร้างรายได้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 18% ของ GDP แต่จากผลกระทบโควิดส่งผลให้ประเทสไทยต้องปิดประเทศเสียรายได้มหาศาล โดยในช่วงโควิดในปี 2563 และ 2564 ...

คะแนนสิ่งแวดล้อม(EPI)ประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไร?

จากดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (The Environmental Performance Index) ในปี 2022 โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ขอบข่ายหลักคือ ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate), อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และการให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ...

มูลค่านำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2566

จาก 2 ไตรมาสแรกในปี 2566 ประเทสไทยมีมูลค่านำเข้าสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มูลค่า 2.4 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่สินค้านำเข้าของประเทศไทยจะเป็นเชื้อเพลิง และ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสัดส่วนประเทศนำเข้าเจ้าใหญ่จะเป็นจีน ญี่ปุ่่น และ สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ...

เปิดแผนที่สถานีรถไฟประเทศไทยสถิติผู้ใช้งาน 2565

เปิดแผนที่สถานีรถไฟประเทศไทย พร้อมสถิติผู้ใช้งานปี 2565 ประเทศไทยมีจำนวนสถานีรถไฟจำนวน 442 สถานี โดยจังหวัดที่มีสถานีรถไฟมากที่สุดอยู่ที่ นครราชสีมาที่ 39 สถานี รถไฟมีประเภท เชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม  โดยสรุปได้ มีจำนวนผู้ใช้งานอยู่ที่ 17.5 ล้านคน ...

ปัญหาและความต้องการของเกษตรในประเทศไทย

ปัญหาและความต้องการของเกษตรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559-2565 โดยภูมิภาคที่มีปัญหาด้านเกษตรมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่พบเจอปัญหามากที่สุดคือ ราคาสินค้าเกษตร มากทึ่สุดเป็นอันดับ 1 ...

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับใบรับรอง มผช. มีประโยชน์อย่างไร ? สมอ. มีคำตอบ 😊

จากกรณี “เมนูอาหาร” ในงานกาลาดินเนอร์ที่จัดเสิร์ฟแก่ผู้นำเอเปค  (APEC) รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง   “ชุมพล  แจ้งไพร” ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของไทยทั้งหมดเป็นวัตถุดิบ เช่น ปลากุเลาเค็มตากใบของป้าอ้วน  จ. นราธิวาส  ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ...

DIGI Data Camp Season 2

กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรมบุคลากรภาครัฐสุดพิเศษที่จะพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความสามารถด้านข้อมูลเพื่อเฟ้นหาอัศวินข้อมูลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization ! กับ โครงการ DIGI Data Camp Season 2 – ...

International Open Data Day 2023

“Unlock the Power of open data with give and take ปลดล็อกพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ ด้วยการให้และรับ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่ทันสมัย” จัดโดย DGA เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดีย ในเวทีเสวนา ระหว่าง ผู้ให้ข้อมูล และ ผู้รับข้อมูล ...

รู้เปล่า? ปีนี้มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทยเป็นอย่างไร 📊

Open Data มีคำตอบให้ด้วย ‘ชุดข้อมูลสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก’ บนเว็บไซต์ Data.go.th ✨ . ชุดข้อมูลดีๆ ที่ทุกคนควรรู้! 📚 อัปเดตข้อมูลนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทยด้วย ‘ชุดข้อมูลสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก’ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 💰 ...

ขอยกเลิกบริการการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบด้วย Mailgothai ของระบบ Open Government Data of Thailand

ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital-ID และยืนยัน e-mail ที่  https://data.go.th/pages/digital-id-e-mail

งานแนะนำคุณสมบัติใหม่ ของ Open Data Platform

กำหนดการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ งานแนะนำคุณสมบัติใหม่ ของ Open Data Platform “Open Data เวอร์ชันใหม่ ...ปัง ดังกว่าเดิม” วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. –  ๑๕.๐๐ น รับชมผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand Youtube: ...

"เน็ตประชารัฐ" จากสาย Fiber สู่โอกาสของคนไทยทั้งประเทศ

#เน็ตประชารัฐ เข้าถึงพื้นที่ไหนในประเทศไทยแล้วบ้าง? และจังหวัดไหน? มีผู้ใช้เน็ตประชารัฐ มากที่สุด! มาดู #DataVisualize จากข้อมูลเปิดภาครัฐจากเว็บ https://data.go.th/ . สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการที่ช่วยให้คนไทย ในพื้นที่ต่างๆ ...