การประมวลข้อมูลการชี้เป้าความเหลื่อมล้ำรายจังหวัด - Open Government Data of Thailand

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

facebook   twiter

การประมวลข้อมูลการชี้เป้าความเหลื่อมล้ำรายจังหวัด

การประมวลข้อมูลการชี้เป้าความเหลื่อมล้ำรายจังหวัดในประเทศไทย จากข้อมูลความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศไทย ในมิติต่างๆ เช่น จำนวนนักเรียนยากจนพิเศษรายจังหวัด รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนพิเศษรายจังหวัด จำนวนครัวเรือนยากจนพิเศษที่ไม่มีไฟฟ้า/ห้องน้ำ หรือ ครัวเรือนยากจนพิเศษที่มีพ่อ/แม่ เลี้ยงเดี่ยว รายจังหวัด รวมถึงภาระพึ่งพิงของครัวเรือนยากจนพิเศษเหล่านี้ อันรวมไปถึงจำนวนผู้ว่างงาน/ผู้พิการ เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยการตัดสินใจและบูรณาการความช่วยเหลือและความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ในการเข้าช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่นการช่วยเหลือด้านการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด และกรอบโครงสร้างทางสังคม

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม Infinity
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/InfinityDIGIDataCamp/Dashboardfinal?publish=yes