ตัวอย่างการใช้ข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคนหายและคนนิรนาม

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคนหายและคนนิรนาม จากอายุและสถานที่ที่พบ/หาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดเคสแต่ละราย เพื่อสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อให้การช่วยเหลือและป้องกันคนหายและคนนิรนาม   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม Nitivit Prompt+ ...

แนวโน้มความต้องการการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ

การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ เพื่อนำมา วางแผนบริหารจัดการกำลังคน เครื่องมือ วิเคราะห์ตัดสินใจขยายงานการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมทั้งจัดทำระบบ ISO/IEC 17025 ให้รองรับความต้องการที่มากขึ้น และยกเลิกรายการ ...

การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองสู่มาตรฐานสากล

วิเคราะห์การกระจายตัวของหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025) ของห้หน่วยงานที่สำรวจ ...

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2560-2564

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือและทัศนคติของการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงาน หรือในอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละระดับ (ระดับ 1 ระดับ 2 ...

รายงานสถานะการคลังรัฐบาล

เนื่องจากภารกิจ ของกระทรวงการคลัง คือ สร้างฐานะให้ประเทศชาติมั่นคง เพื่อช่วยในการวางแผนรายได้ รายจ่าย และจัดการหนี้สินของประเทศจึงจัดทำ dashboard 4 หน้า เพื่อ รายงานสถานการณ์การคลังรัฐบาล จากการทำ dashboard ดังกล่าวทำให้ เห็นว่า ดุลงบประมาณ ตลอด 20ปี ...

วิเคราะห์จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ในปี 2564 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับภายในหน่วยงาน   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม MRTA การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลิงค์บทความ ...

ค่าไฟขึ้นผู้คนใน Twitter พูดถึงการไฟฟ้าอย่างไร

เมื่อ “ค่าไฟ” ขึ้น ผู้คนใน Twitter พูดถึง “การไฟฟ้า*” อย่างไร?   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม HelloWorld การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลิงค์บทความ ...

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตมากแค่ไหน?

อินเตอร์เน็ต หลาย ๆ คนก็คงคุ้นเคยกันดี เพราะในยุคปัจจุบันนี้ พูดได้เลยว่าน้อยคนนัก ที่จะไม่ใช้อินเตอร์เน็ต เพราะเนื่องจากในปัจจุบัน อินเตอร์เข้ามามีบทบาทแทบจะทุกๆด้าน เอาง่าย ๆ ว่า ...

เปิดแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากและตารางเนื้อที่ภาคใต้ 2565

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล  ปริมาณน้ำฝนรายเดือน พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง ระยะห่างจากลำน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ สภาพการใช้ที่ดิน การระบายน้ำของดิน และพื้นทีชลประทาน จากกรมพัฒนาที่ดิน ลิงค์บทความ ...

สถิติโรงงานสะสมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กรมโรงงานอุตสาหกรม มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในมาตรฐานแห่งคุณภาพและปริมาณ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ...

ทิศทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

แนวโน้มการผลิตกำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน และวิเคราะห์ศักยภาพการรองรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ 1. ...

ประเทศไทย"ฝุ่นเยอะช่วงไหน"มากที่สุด

ปัญหาฝุ่น Pm 2.5 เป็นหนึ่งในปัญหาประเทศไทยเผชิญมานาน ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหาวิธีจัดการกับฝุ่นเหล่านี้ได้ วันนี้ DIGI จึงนำข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ มาจัดทำ dashboard เพื่อดูว่าช่วงเวลาไหนที่จะเกิดฝุ่นเยอะ และจากอดีตจนปัจจุบันว่าค่า Pm2.5 ...

Pantip Analytics

รายละเอียด หมวดหมู่ :  สื่อโซเชียล คำอธิบาย :  วิเคราะห์ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยจากเว็ปไซด์ pantip.com ห้องบลูแพลนเน็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อดูแนวโน้มการพูดคุยเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ...

Tripadvisor Text Analytics: Phuket

รายละเอียด หมวดหมู่ :  สื่อโซเชียล คำอธิบาย :  วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จากเว็ปไซด์ tripadvisor.com ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ...

Provincial Visitor Dashboard: Recovery from COVID-19

รายละเอียด หมวดหมู่ :  การเดินทาง คำอธิบาย :  ติดตามการฟื้นตัวของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัดเทียบกับตัวเลขสถิติดังกล่าวของเดือนเดียวกันในปี 2019 แยกแสดงผลตามสัญชาติ (คนไทย/ชาวต่างชาติ) และรายจังหวัด ...

Tripadvisor Analytics: Phuket

รายละเอียด หมวดหมู่ :  สื่อโซเชียล คำอธิบาย :  วิเคราะห์ความเห็นนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่มาจังหวัดภูเก็ต จาก tripadvisor.com โดยมีการวิเคราะห์แบ่งเป็นตามความเห็นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว และที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว ...