Open Government Data of Thailand
3,863 ชุดข้อมูล
ขนาดตัวอักษร |    
Open Government Data of Thailand
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย
เอกสารเผยแพร่
นโยบายคุ้กกี้

11 ตุลาคม 2564 / เข้าชม 118 ครั้ง

High Value Dataset
รายงาน COVID-19 ประจำวัน ข้อมูลประจำประเทศไทย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล
เมืองและภูมิภาค
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
สังคมและสวัสดิการ
ปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2563
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนพฤษภาคม 2563
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
เพิ่มเติม
สถิติการใช้งานสะสมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563
ภาพรวม
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ / จำนวนการใช้งาน
imgStaticEye
จำนวนข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่
จำนวนข้อมูลจำแนกตามองค์กร