ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารเผยแพร่
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูล และการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้

กรณีสมัครสมาชิกใหม่ 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสมัครสมาชิกผ่านระบบ Data.go.th โดยใช้ Mailgothai หรือ OpenID ได้ที่ https://data.go.th/opend กรณีที่ไม่มี Mailgothai หรือ OpenID สามารถสมัครสมาชิก OpenID ได้ที่ ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ...

ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล

ตัวชี้วัด Data Catalog Open Data เป้าหมายขั้นสูง (100) ประจำปี 2565 ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นแบบดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open ...

นโยบายคุ้กกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://data.go.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ ...

เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Conditions for Use of Open Government Data Platform)

เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Conditions for Use of Open Government Data Platform) ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Terms and Conditions for DGA Open Government License)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Terms and Conditions for DGA Open Government License) ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ

Implementation Guidelines: Unpivot Data

ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 15) ปี 2564     ดาวน์โหลดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

คู่มือการใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชัน 2

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชัน 2       สำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเวอร์ชันใหม่รองรับกลุ่มของผู้ใช้งานระบบซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น ...

การใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและการเตรียมชุดข้อมูล (User Guide and Data Preparation)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและการเตรียมชุดข้อมูล (User Guide and Data Preparation)

แนวทางการเตรียมชุดข้อมูลให้สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (A Primer on Machine Readable for Open Data)

ดาวน์โหลดแนวทางการเตรียมชุดข้อมูลให้สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (A Primer on Machine Readable for Open Data)

คำแนะนำและแนวทางการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Machine Readable (Unpivoting Data)

Download คู่มือการปรับปรุงชุดข้อมูลบนระบบ Open Data เพื่อใช้งานวิเคราะห์ข้อมูล (Unpivot Data)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Digital Government Standard

ดาวน์โหลดร่างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ

การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ : Data Topic for Data.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดชุดข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล   การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือข้อมูลแบบเปิด แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น ...

เกี่ยวกับ Data.go.th

เว็บไซต์ data.go.th ถือกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2556 ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ...

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Open Data

1. Open Data คืออะไร ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ data.go.th นี้ เป็นข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data) 2. หัวใจสำคัญของ Open Data ...