ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารเผยแพร่
การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ : Data Topic for Data.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดชุดข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล   การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือข้อมูลแบบเปิด แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น ...

เกี่ยวกับ Data.go.th

เว็บไซต์ data.go.th ถือกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2556 ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ...

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Open Data

1. Open Data คืออะไร ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ data.go.th นี้ เป็นข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data) 2. หัวใจสำคัญของ Open Data ...

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API การสมัครขอรับ API Key ในการเรียกใช้งาน API CKAN Data API และตัวอย่าง Code Open-D Data API และตัวอย่าง Code CKAN Data Catalog API Data Visualization การสมัครขอรับ API Key ในการเรียกใช้งาน API ตามนโยบายการใช้งาน API ของ ...