ขนาดตัวอักษร |    

แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดชุดข้อมูลคุณค่าสูง

แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดชุดข้อมูลคุณค่าสูง High value dataset checklist เครื่องมือขับเคลื่อน Data Ecosystem
วัตถุประสงค์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาชุดข้อมูลที่หน่วยงานต้องการเปิดเผยว่าชุดข้อมูลนั้นเป็นชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงหรือไม่ และจะสามารถปรับปรุงในการเพิ่มคุณค่าของชุดข้อมูลได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ในภายหลัง