ขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Portal) โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) CKAN เป็นฐานการพัฒนา TOR_CKAN for Data Catalog (without DGA Extension) (26 มิถุนายน 2564 เวอร์ชั่น 1.0) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    

ขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Portal) โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) CKAN เป็นฐานการพัฒนา TOR_CKAN for Data Catalog (without DGA Extension) (26 มิถุนายน 2564 เวอร์ชั่น 1.0)

ดาวน์โหลดเอกสาร