Text Size | A   A   A
Documents
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ ...

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและแก้ไขการใช้บริการ

กรณีสมัครสมาชิกใหม่ 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสมัครสมาชิกผ่านระบบ Data.go.th โดยใช้ Mailgothai หรือ OpenID (https://data.go.th/opend) 2. ผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขและขออนุมัติการเป็นผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงานผ่านผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive ...

เงื่อนไขในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)

๑. ผู้ใช้ทั่วไป (General User or End User) ๑.๑ ผู้ใช้ทั่วไปหมายถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่มีลักษณะการเปิดอิสระให้เข้าใช้งาน โดยไม่มีการยืนยันตัวตน ๑.๒ ...

การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ

การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือข้อมูลแบบเปิด แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องจัดเตรียมข้อมูลตามรูปแบบที่ สพร. กำหนดไว้ และ ...

แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดชุดข้อมูลคุณค่าสูง

แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดชุดข้อมูลคุณค่าสูง High value dataset checklist เครื่องมือขับเคลื่อน Data Ecosystem วัตถุประสงค์: ...

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชันใหม่

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชันใหม่       สำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเวอร์ชันใหม่รองรับกลุ่มของผู้ใช้งานระบบซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น ...

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License) 16-March-2020

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License) 16-March-2020   ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ...

เกี่ยวกับ Data.go.th

เว็บไซต์ data.go.th ถือกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2556 ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ...

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Open Data

Open Data คืออะไร ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ data.go.th นี้ เป็นข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data) หัวใจสำคัญของ Open Data ...

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API การสมัครขอรับ API Key ในการเรียกใช้งาน API CKAN Data API และตัวอย่าง Code Open-D Data API และตัวอย่าง Code CKAN Data Catalog API Data Visualization การสมัครขอรับ API Key ในการเรียกใช้งาน API ตามนโยบายการใช้งาน API ของ ...

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

รูปแบบการกรอกคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ดาวน์โหลด รูปแบบการกรอกคำอธิบายตัวแปร (Variable) ในชุดข้อมูล ดาวน์โหลด