ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
283 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567 (50 )

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (179 )

งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สสว.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
pdf
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 (102 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (91 )

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
pdf
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (46 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานทางการเงินประจำปี 2566 (136 )

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
ข้อมูลเผยแพร่ (902 )

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ
pdf url api
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (36 )

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
pdf
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 (144 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 (50 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 (30 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 (28 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 (22 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 (20 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (21 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 (12 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2567 (19 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2567 (27 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2567 (18 )

1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 (19 )

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
jpg