สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 65 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ของสรพ.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
pdf
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
pdf csv
การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv
รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv
สรุปรายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
pdf
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ THIP ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ THIP วิธีการจัดเก็บ: จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ปีในเดือนตุลาคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv
บัญชีรายชื่อตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บ: จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ปีในเดือนตุลาคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล โดยผู้ป่วยหรือญาติ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล (PEP)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ธันวาคม 2566  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (DataEnv) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย อาทิเช่น ระบบน้ำปะปา, ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ, ระบบจัดการขยะ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ธันวาคม 2566  
csv xlsx
"คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กันยายน 2566  
pdf
01_0301- SD-ACD-013-03 ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 SD-ACD-017-00 ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับ AHA SD-ACD-021-00...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf
"คำนิยามชุดข้อมูล: มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf
ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมสถานพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf
แผนยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf
คำนิยามชุดข้อมูล: กฎหมายที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ใช้สำหรับควบคุม กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, การให้บริการ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบัน วิธีการจัดเก็บ:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf