ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสถิติรายงานสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2564  
ppt
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2564  
csv
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2564  
csv
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2564  
csv
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2564  
csv
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2564  
csv
มาตรฐานการประเมินและรับรองประเภทต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 ธันวาคม 2563  
pdf