ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
พบ 33 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
SD-ACD-013-03 ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 SD-ACD-017-00 ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับ AHA SD-ACD-021-00...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
csv
แผนยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
csv
รายชื่ออนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
csv
แผนดำเนินงานโครงการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
url pdf csv
ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรอง ภารกิจหลักองค์กร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
ปฏิทินกิจกรรมของสถาบันฯ ปฏิทินการรับรองของสำนักประเมิน หรือ องค์กร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
csv pdf
HA เพื่อประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
url
ประกาศ ระเบียบของสถาบันที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
docx xlsx
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
csv
แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก ฝ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
url png
ทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจแสดงคำนำหน้า ชื่อ สกุล และรหัสผู้เยี่ยมสำรวจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
csv
สรุปรายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
ppt
รายละเอียดหลักสูตรปกติและ รายละเอียดหลักสูตร e-learning ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
csv
การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 โดย Trist corporation
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf