ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 30 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
04_0201 ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
csv pdf
01_0205 HA เพื่อประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
url
ประกาศ ระเบียบของสถาบันที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
pdf
01_0304 แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
docx xlsx
ชื่อ-สกุลผู้เยี่ยมสำรวจและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ตามบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เยี่ยมสำรวจ คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
csv
01_0102 การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 โดย Trist corporation
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
pdf
01_0303 มาตรฐานการประเมินและรับรองlสถานพยาบาล ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประเภทต่างๆ ได้แก่ การรับรองเครือข่ายสุขภาพอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
pdf
01_0110 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
pdf
04_0105 รายงานประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
url
04_0202 ข้อมูลผลประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
pdf