ขนาดตัวอักษร |    
ประกาศ ระเบียบ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ประกาศ ระเบียบของสถาบันที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง

Data source cannot be displayed.
ประกาศ ระเบียบ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6add6728-7f26-437c-9a09-42fe28f1433a
คำสำคัญ คณะกรรมการ ประกาศ ระเบียบ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารประกาศ ระเบียบ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักบริหารงานทั่วไป
อีเมลผู้ติดต่อ sinsermsak@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้การดำเนินกิจการของสถาบันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พรฎ.จัดตั้งสถาบัน และมติจากคณะกรรมการ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา พรฎ.จัดตั้งสถาบัน และมติจากคณะกรรมการ (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
open
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • มลายู
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-12-07
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และหลักเกณฑ์ และวิธีการงดหรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสต์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565  
pdf
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice) เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลกลางในการนำไปใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มีนาคม 2565  
api
องค์ประกอบสภานโยบายตาม พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565