ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

04_0201 ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8d016ca1-7117-445e-a610-5fb1a8d3aa9a
คำสำคัญ ความพึงพอใจ ผู้รับบริการ สถานพยาบาล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 5 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
อีเมลผู้ติดต่อ rungthipwan@ha.or.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจจากสถานพยาบาลที่ขอการรับรองตามมาตรฐาน HA ปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
open
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-08-31
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-06-30
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน/ร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา จากโครงการสำรวจวามต้องการของประชาชน (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก (Online) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
ข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Online) ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx