Text Size | A   A   A
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
6 datasets found
Order by :
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
มาตรฐานการประเมินและรับรองประเภทต่างๆ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf