Text Size | A   A   A
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
5 datasets found
Order by :
ปฏิทินกิจกรรมของสถาบันฯ ปฏิทินการรับรองของสำนักประเมิน หรือ องค์กร
Last update dataset : May 11, 2022  
url
แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
Last update dataset : May 4, 2022  
url pdf
01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน
Last update dataset : April 27, 2022  
url pdf csv
04_0105 รายงานประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
Last update dataset : April 27, 2022  
url