Text Size | A   A   A
ข้อมูลการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA)
Rating
Organizations : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 242a2b65-0e29-4df7-9674-1fec5d2fea18
Tags มาตรฐาน ระบบสุขภาพ สถานะการรับรอง HA+DHSA สถิติการรับรอง อำเภอ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date June 15, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
Contact Email ha-odi@ha.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สรพ.)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
open
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
Data Language ไทย
Created date 2020-02-22
Last updated date 2022-05-31
High Value Dataset No Show
Related
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
Last update dataset : June 28, 2022  
csv xlsx docx
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
Last update dataset : June 23, 2022  
csv