ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 242a2b65-0e29-4df7-9674-1fec5d2fea18
คำสำคัญ มาตรฐาน ระบบสุขภาพ สถานะการรับรอง HA+DHSA สถิติการรับรอง อำเภอ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 15 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ ha-odi@ha.or.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-02-22
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-05-31
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2565  
csv