ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
90 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

จำนวนคดี (863 )

การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2567
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
rdf csv api xls
จำนวนเงินค่าปรับ (531 )

มาตรา 136 ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี (ค่าปรับ) ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) ในการกำหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2567
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
rdf csv api xls
คดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (1,308 )

สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คดีอาญาสะสมจำแนกตามเพศ คดีอาญาสะสมจำแนกตามผลคดี คดีอาญาสะสมจำแนกตามอายุขณะกระทำผิด...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv
ชุดข้อมูลหมายบังคับคดี (1,939 )

หมายบังคับคดี หมายถึง คำสั่งศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2567
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สังคมและสวัสดิการ
csv
สถิติการร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ (1,028 )

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มีนาคม 2567
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สังคมและสวัสดิการ
pdf csv xls
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ (1,607 )

จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มีนาคม 2567
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สังคมและสวัสดิการ
pdf csv xls
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน) (604 )

สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (659 )

สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน) (342 )

สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี (577 )

สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามประเภทคดี (309 )

สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามประเภทคดี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามสินค้า (รายเดือน) (271 )

สถิติจำนวนคดี จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
RTP_Information (259 )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยส􀄞ำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2566
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สังคมและสวัสดิการ
pdf
จำนวนคดี ผู้องหาคดียาเสพติด (4,091 )

การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xlsx api
ปริมาณของกลางยาเสพติด (1,493 )

ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xlsx api
รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสยาเสพติด (9,573 )

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xlsx api
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. (2,192 )

ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xlsx
บัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส. (911 )

เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2565
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv
สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) ประจำปี 2564 (สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี) (3,298 )

สถิติการจดทะเบียนรถใหม่

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2565
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xlsx pdf
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 (1,644 )

ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มกราคม 2565
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
url pdf