ขนาดตัวอักษร |    
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดำเนินการทุก 5 ปี โดยในช่วงแรกให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี พ.ศ. 2563- 2565 ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจร่วมกันจัดทำช่วงต้นปีงบประมาณของแต่ละรอบการจัดทำ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพลังงาน 5 ด้าน (TIEB) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน ทั้งนี้ สศช. เป็นผู้กำหนดแบบฟอร์มให้หน่วยงานจัดทำและเผยแพร่ผ่านระบบ eMENSCRรวมถึง website กระทรวงพลังงานด้วย

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c3ca516f-f629-4429-b393-db7d32245e61
คำสำคัญ 5ปี กระทรวงพลังงาน แผนปฏิบัติราชการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กระทรวงพลังงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2020/06/MoEN-Plan_2563-2565_Dec62.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-01
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
http://dp2.bangkok.go.th/mobile/ โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
jpeg png
โครงการและรายชื่อหน่วยงานแผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv xlsx
ข้อมูลแสดงแผนปฏิบัติราชการกรมหม่อนไหม รายปี / ระยะ 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf