ชุดข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ชุดข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

มาใหม่ อีก 𝟳 ชุดข้อมูล ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดย กรมการพัฒนาชุมชน

คลิกดาวน์โหลดเลย >> https://data.go.th/organization/the_community_development_dept

𝟭 ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

𝟮 ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2563

𝟯 ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

𝟰 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

𝟱 ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

𝟲 ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563

𝟳 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562

ขอบคุณ 'กรมการพัฒนาชุมชน' ที่เปิดข้อมูลผ่าน 'ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ' เพื่อให้ประชาชน นักวิเคราะห์ และนักพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

#กรมการพัฒนาชุมชน #OpenData #ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ #สพร #DGA