ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
120 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2555-2566 (19,022 )

สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2567
สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url rdf
เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนในปีงบประมาณ (94 )

เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนในปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2567
สถิติทางการ
csv
สถิติเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนกตามผลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ (110 )

สถิติเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนกตามผลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2567
สถิติทางการ
csv
จำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน (โทร 1676) จำแนกตามลักษณะการให้บริการประจำปีงบประมาณ (136 )

จำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน (โทร 1676) จำแนกตามลักษณะการให้บริการประจำปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2567
สถิติทางการ
csv
สถิติผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินในปีงบประมาณ (164 )

สถิติผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินในปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2567
สถิติทางการ
csv
จำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1,344 )

สถิติจำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจและขนาดของธุรกิจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มิถุนายน 2567
สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ณ กรกฎาคม 2565 (917 )

รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567
คมนาคมและโลจิสติกส์ สถิติทางการ
csv json pdf
ข้อมูลเผยแพร่ (902 )

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2567
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ
pdf url api
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมด ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต (ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน) (357 )

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งหมด ที่มีผู้รับใบอนุญาตแล้ว โดยแสดงรายละเอียด เลขที่และรายชื่อ มอก. ภาษาไทย จำนวนใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาต (297 )

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ยังไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาต เฉพาะชนิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มอก.) 10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์มากที่สุด (114 )

รายชื่อ 10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์มากที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2567
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สถิติทางการ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
(มอก.) 10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์มากที่สุด (91 )

รายชื่อ 10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์มากที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2567
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สถิติทางการ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
(มอก./มตช.) 10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller) ประจำเดือน (957 )

รายงานข้อมูลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2567
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทมาตรฐานทั่วไป ที่มีผู้รับใบอนุญาต (158 )

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทมาตรฐานทั่วไป ที่มีผู้รับใบอนุญาต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทมาตรฐานบังคับ ที่มีผู้รับใบอนุญาต (122 )

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทมาตรฐานบังคับ ที่มีผู้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 (2,347 )

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 -จำนวนประชากร -จำนวนบ้าน -จำนวนการตาย -จำนวนการย้ายเข้า -จำนวนการย้ายออก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
สถิติประชากร อายุ 18 ครบ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป พ.ศ. 2566 (466 )

สถิติจำนวนประชากร สถิติประชากร อายุ 18 ครบ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ข้อมูลปี 2566 พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ(ปี) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การเมืองและการปกครอง สถิติทางการ
api
สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (3,272 )

สถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 (เดือน มกราคม - เดือน ธันวคม 2566) พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
จำนวนผู้มาติดต่อศูนย์ราชการ (อาคาร B) (147 )

สถิติผู้มาติดต่อศูนย์ราชการ (อาคาร ฺฺB) ในช่วง สิงหาคม 2566 - ตุลาคม 2566 ตัวอย่างข้อมูล JSON Format : {"Building":"B","Month":"September","Year":"2566","Gate":"Gate 1 Level 2...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2566
สถิติทางการ
api
สถิติผู้ใช้บริการรถ EV-Bus ภายในศูนย์ราชการ (205 )

สถิติผู้ใช้บริการรถ EV-Bus ในศูนย์ราชการ มกราคม 2565. - ตุลาคม 2566 รูปแบบข้อมูล JSON : { "BusStop": "Building A Gate 6", "Passengers": "151", "Day": "11", "Month": "October",...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2566
สถิติทางการ
api