ตัวอย่างการใช้ข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
Inbound Tourist: Recovery from COVID-19

รายละเอียด หมวดหมู่ :  การเดินทาง คำอธิบาย :  วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งคำนวณจากประมาณอัตราร้อยละการฟื้นตัวเทียบกับ พ.ศ. 2562 (ก่อนเกิดโควิด) ในส่วนของค่าเริ่มต้น คาดการณ์ว่า เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 จะมีอัตราร้อยละการฟื้นตัวที่ ...

เปิดสถิติอัตราผู้เสียชีวิตจากคดีและอุบัติเหตุ

ในปี 2564 – 2565 มีอัตราเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ มากถึง 52% จากจำนวนเคสทั้งหมด ซึ่งเฉลี่ยจะมีผู้เสียชีวิตเดือนละ 542 ราย โดยสาเหตุจากการตายส่วนใหญ่จะเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ มากที่สุด รองลงมาเป็นการตายจากอุบัติเหตุ ลิงค์บทความ ...

เผยเจ้าหนี้ต่างประเทศ รัฐบาลเป็นลูกหนี้ใครบ้าง

หนี้ต่างประเทศที่เรามีอยู่ในตอนนี้เป็นหนี้ที่กู้ยืมมาในสกุลเงิน 2 สกุลหลัก คือ ดอลลาร์สหรัฐ กับเยนของญี่ปุ่น และมีสกุลอื่นอีกเพียงเล็กน้อย โดยประเทศไทยมีอัตรการกู้เงินสูงขึ้น ตั้งแต่เกิดโรคภัยโควิดทำให้ต้องปิดประเทศ ...

เปิดสถิติการใช้โทรศัพท์ของคนไทย

ในปี 2565 ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้โทรศัพท์มากถึง 90 % ของประชากรทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตของการลงทะเบียนเบอร์โทณศัพท์เพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่คนไม่ใช่โทรศัพท์ คือใช้ไม่เป็น และไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน 90% ...

สัตว์น้ำในประเทศไทยไปไหนบ้าง

กรมประมง ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติการส่งออกสัตว์น้ำแยกตามวันที่นำเข้า ด่านตรวจประมง และชนิดสัตว์น้ำ ว่าประเทสไทยได้มีการส่งออกสัตว์น้ำชนิดใดไปที่ไหนบ้าง โดยในปี 2022 ประเทศไทยได้มูลค่าส่งออกสัตว์น้ำ 182,851,134,856 บาท ...

พาสำรวจ! ข้อมูลแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดีไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำชุดข้อมูลแหล่งโบราณคดีของไทย เพื่อทำแหล่งข้อมูลสำหรับค้นคว้าและเป็นคลังข้อมูลระดับประเทศเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการของแหล่งโบราณคดีที่มีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล ...

เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยปี 2562 - 2565

เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยปี 2562 – 2565 อุบัติเหตุส่วนใหญ่ 60 % เป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บมากถึง 70 % จากผู้บาดเจ็บทั้งหมดของการเกิดอุบัติเหตุ โดยจากข้อมูลส่วนใหญ่จะเดินในช่วงเดือน มกราคม เมษายน และธันวาคม ...

พาส่อง ภูมิอากาศรายวันในประเทศไทย

พาส่อง ภูมิอากาศรายวันในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล API จาก กรมอุตุนิยมวิทยา ทุกราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.) ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/thailand-daily-weather/ ลิงค์ชุดข้อมูล ...

คนไทยนิยมซื้อรถมือ 1 ยี่ห้อไหนมากที่สุด ปี 2565-2566

จากข้อมูลจดทะเบียนรถยนต์มือ 1 ของประเทศไทยพบว่า คนไทยส่วนใหญ่มากถึง 67% จะออกเป็นรถจักรยานยนต์ เนื่องจากอาจะเป็นเพราะความคล่องตัวกับรถติดและราคาไม่สูง โดยยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในไทย คือ Honda , Toyota และ Yamaha ตามลำดับ โดยรถไฟฟ้าชื่อดังอย่าง Tesla ...

เปิดสถิติจำนวนนักเรียนประเทศไทย ปี 2566

จากจำนวนนักเรียนในประเทศไทยพบว่า ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา จาก พ.ศ. 2466 – 2566มีจำนวนนักเรียนลดลงมากกว่า 27 % และมีแนวโน้มลดลงในทุก ๆ ปี โดยจำนวนนักเรียนในชั้นอนุบาลมี 859,689 คน จำนวนนักเรียนชั้นประถมมี 2,956,023 คน จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมมี 2,734,346 ...

เปิดสถิติอุทยานแห่งชาติประเทศไทย

หลังจากสถานการณ์โควิด 19 การท่องเที่ยวประเทศไทยได้มีการฟื้นตัวมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2665 มากถึง 65% (ข้อมูลรอบปี 2566 มีถึงเดือน ต.ค.65 – ส.ค.66 เท่านั้น) โดยอุทยานแห่งชาติที่มีนักเที่ยวมากที่สุดในปี 2566 คือ ...

เปิดข้อมูลคาดการณ์ฝนตกประเทศไทย 2566

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/open-data-the-rain-forecast-in-thailand-2023/ ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/spatial-rain               https://data.go.th/dataset/r35mm               ...

เปิดสถิติกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษาในประเทศไทย

จากข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566 พบว่ามีผู้กู้ยืมกองทุนเงินทั้งหมด 6,471,388 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 731,440,830,442.92 บาท จากจำนวนผู้ยืมทั้งหมด 3,467,609 รายหรือ สัดส่วน 54% ของทั้งหมด ที่อยู่ในช่วงระหว่างการชำระหนี้ และพบว่ามีจำนวนมากกว่า 60% ...

เปิดแผนที่สถานีรถไฟประเทศไทยสถิติผู้ใช้งาน 2565

เปิดแผนที่สถานีรถไฟประเทศไทย พร้อมสถิติผู้ใช้งานปี 2565 ประเทศไทยมีจำนวนสถานีรถไฟจำนวน 442 สถานี โดยจังหวัดที่มีสถานีรถไฟมากที่สุดอยู่ที่ นครราชสีมาที่ 39 สถานี รถไฟมีประเภท เชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม  โดยสรุปได้ มีจำนวนผู้ใช้งานอยู่ที่ 17.5 ล้านคน ...

ปัญหาและความต้องการของเกษตรในประเทศไทย

ปัญหาและความต้องการของเกษตรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559-2565 โดยภูมิภาคที่มีปัญหาด้านเกษตรมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่พบเจอปัญหามากที่สุดคือ ราคาสินค้าเกษตร มากทึ่สุดเป็นอันดับ 1 ...

มูลค่านำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2566

จาก 2 ไตรมาสแรกในปี 2566 ประเทสไทยมีมูลค่านำเข้าสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มูลค่า 2.4 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่สินค้านำเข้าของประเทศไทยจะเป็นเชื้อเพลิง และ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสัดส่วนประเทศนำเข้าเจ้าใหญ่จะเป็นจีน ญี่ปุ่่น และ สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ...

เปิดสถิติสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ในช่วงก่อนเกิดโควิดเคยสร้างรายได้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 18% ของ GDP แต่จากผลกระทบโควิดส่งผลให้ประเทสไทยต้องปิดประเทศเสียรายได้มหาศาล โดยในช่วงโควิดในปี 2563 และ 2564 ...

คะแนนสิ่งแวดล้อม(EPI)ประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไร?

จากดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (The Environmental Performance Index) ในปี 2022 โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ขอบข่ายหลักคือ ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate), อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และการให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ...

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับใบรับรอง มผช. มีประโยชน์อย่างไร ? สมอ. มีคำตอบ 😊

จากกรณี “เมนูอาหาร” ในงานกาลาดินเนอร์ที่จัดเสิร์ฟแก่ผู้นำเอเปค  (APEC) รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง   “ชุมพล  แจ้งไพร” ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของไทยทั้งหมดเป็นวัตถุดิบ เช่น ปลากุเลาเค็มตากใบของป้าอ้วน  จ. นราธิวาส  ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ...

DIGI Data Camp Season 2

กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรมบุคลากรภาครัฐสุดพิเศษที่จะพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความสามารถด้านข้อมูลเพื่อเฟ้นหาอัศวินข้อมูลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization ! กับ โครงการ DIGI Data Camp Season 2 – ...

International Open Data Day 2023

“Unlock the Power of open data with give and take ปลดล็อกพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ ด้วยการให้และรับ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่ทันสมัย” จัดโดย DGA เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดีย ในเวทีเสวนา ระหว่าง ผู้ให้ข้อมูล และ ผู้รับข้อมูล ...