รายงานสถานะการคลังรัฐบาล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

รายงานสถานะการคลังรัฐบาล

เนื่องจากภารกิจ ของกระทรวงการคลัง คือ สร้างฐานะให้ประเทศชาติมั่นคง เพื่อช่วยในการวางแผนรายได้ รายจ่าย และจัดการหนี้สินของประเทศจึงจัดทำ dashboard 4 หน้า เพื่อ รายงานสถานการณ์การคลังรัฐบาล จากการทำ dashboard ดังกล่าวทำให้ เห็นว่า ดุลงบประมาณ ตลอด 20ปี ขาดดุลตลอด 19 ปี ปี 2549 เกินดุลเล็กน้อย มีหนี้สะสมสูงกว่ารายได้ 3-4 เท่า และ การสร้าง dashboard และ worksheet สามารถช่วยประมาณการ ได้ รายได้รายจ่ายมีความสำคัญ เพื่อลดการขาดดุล จำต้อง 1. ลดรายจ่าย เนื่องจากค่อนข้างคงที่ ต้องดูข้อมูลในรายละเอียดประกอบ 2. เพิ่มรายได้ จากเดิม กรมจัดเก็บรายได้ สูงสุด 3 อันดับ กรมสรรพากร สรรพสามิต และกรมศุลกากร เมื่อดูข้อมูลล่าสุด กรมศุลกากรอยู่อันดับ 4 เพราะฉะนั้นต้องแก้ไข ส่วนหน่วยงานที่ขึ้นมาอันดับแทนที่ ต้องส่งเสริม เมื่อดูรายได้ เทียบกับรายจ่าย นอกจากส่วนกลางแล้ว จังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ควรส่งเสริมให้สร้างรายได้แก่ประเทศมากขี้น ผู้บริหารได้ข้อมูลมาพิจารณาหาแนวทางต่อไป

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม MOF_MIS
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/government-fiscal-status/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/MOF_MISDIGIDataCamp/MOF-Main?publish=yes