ทำไมเกษตรกรไทยถึงยากจน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ทำไมเกษตรกรไทยถึงยากจน

“วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย” ที่มาและความสำคัญ: ภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดย 1 ใน 3 ของจำนวนแรงงานไทยอยู่ในภาคการเกษตร แต่ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต (GDP) ได้เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น การนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรของไทย ทั้งเกษตรกร และตลาด ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย เพื่อที่จะดูว่าควรที่จะมีนโยบายหรือเครื่องมือใดที่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรบ้าง นับเป็นความท้าทายที่จะยกระดับการแข่งขันภาคเกษตรไทย

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม Farminsight
1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.กรมสรรพากร
3.สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%99/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/FarminsightDIGIDataCamp/___