วิเคราะห์การเกษียณในสายงานเพื่อดูรูปแบบการจ้างงาน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

วิเคราะห์การเกษียณในสายงานเพื่อดูรูปแบบการจ้างงาน

การวิเคราะห์การเกษียณในสายงานเพื่อดูรูปแบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในอีก 10 ปีข้างหน้า (Civil Servant Retirement Analysis for New Employment Model) เนื่องจากการเกษียณอายุราชการเป็นหนึ่งในกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ หลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการภาระงานที่เกิดขึ้นจากตำแหน่งที่ว่าง การสรรหาบุคคลเข้ามาทดแทน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายตำแหน่ง และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทั้งในด้านภาระงาน จำนวนบุคลากร และคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินจำนวนบุคลากรที่จะเกษียณในแต่ละสายงาน/ตำแหน่ง และกำหนดนโยบาย Succession Planning และการวางแผนอัตรากำลังไว้ล่วงหน้า

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม OCSC Team
สำนักงาน ก.พ.

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/analyze-retirement-in-the-line-of-work-to-see-new-forms-of-employment/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/OCSCTeamDIGIDataCamp/InsightStoryTelling?publish=yes