ภาวะโลกร้อนกับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ภาวะโลกร้อนกับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย

ภาวะโลกร้อนกับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่กระทบถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากต้องการสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรของประเทศไทย

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม Interweave
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/global-warming-and-thai-farmers/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/InterweaveDIGIDataCamp/sheet32?publish=yes