เปิดสถิติจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

เปิดสถิติจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนประเทศไทย

หนี้ครัวเรือนคือหนี้ที่ประชาชนกู้ยืมจากผู้ให้กู้ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการนอกระบบ หรือแม้แต่คนรู้จัก เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยการก่อหนี้หรือการกู้ยืมเงินนั้นช่วยให้เราสามารถใช้จ่ายได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และยามจำเป็นเกินกว่ารายได้และเงินออมที่มีอยู่ เช่น จ่ายค่าอาหารมื้อหรูแม้เงินเดือนยังไม่ออก ซื้อรถในฝันแม้ยังไม่มีเงินออมก้อนใหญ่ หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน อย่างไรก็ดี การก่อหนี้เปรียบเสมือนการนำรายได้ในอนาคตมาใช้ แม้จะทำให้เกิดการใช้จ่าย ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในวันนี้ แต่ในอนาคตเราจำเป็นต้องทยอยชำระหนี้คืนทำให้รายได้ที่หามาเหลือใช้น้อยลง โดยภูมิภาคที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุดเป็นภูมิภาค กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ ในส่วนหนี้สินน้อยที่สุดเป็นภูมิภาคกลาง

 

เมื่อนำข้อมูลมาพบว่าทั่วประเทศปี 2562 ข้อมูลโดยรวมส่วนใหญ่การใช้จ่ายที่เกิดหนี้จะเป็นการใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักรองลงมาเป็นการซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยเป็นหลัก

โดยอาชีพผู้ปฎิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง มีหนี้สินครัวเรือนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบมากถึง 99.77% โดยส่วนใหญ่จะกู้เพื่อการเช่า/ซื้อที่อยู่อาศัย โดยอาชีพที่มีหนี้สินต่อครัวเรือนน้อยที่สุดเป็นอาชีพคนงานเกษตรแต่กลับมีหนี้สินนอกระบบมากที่สุดที่ 5.59% โดยส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายบริโภคอื่นๆในครัวเรือน โดยการกู้เงินนอกระบบนั่นจะมาพร้อมกับความเสี่ยงมากมายเช่นการเจอดอกเบี้ยที่เยอะ หรือการที่กฏหมายไม่คุ้มครอง มีข้อดีเพียงสะดวกในการกู้ยืมเท่านั่น

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/household-debt-statistics-in-thailand/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/os_08_00011