ข้อมูลการเบิกกระดาษปี 2562 - 2565 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ข้อมูลการเบิกกระดาษปี 2562 - 2565

เนื่องจากหน่วยงานได้มีแนวนโยบายในการลดการใช้ประดาษตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และมีการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในปลายปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน ทางทีมจึงมีแนวคิดในการนำข้อมูลการขอเบิกใช้กระดาษของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินผลว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้หรือไม่ ปริมาณการขอเบิกกระดาษลดลงเท่าไหรเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม SAO MOVE
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/paper-withdraw-information-year-2019-2013/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/2562-2565SAOMOVEDIGIDataCamp/Dashboard12?publish=yes