ความสัมพันธ์ของปริมาณงานเทียบกับเจ้าหน้าที่จัดหา - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ความสัมพันธ์ของปริมาณงานเทียบกับเจ้าหน้าที่จัดหา

ปัจจุบันแนวโน้มของพนักงานจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณลดลง เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการเกษียณอายุของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายการลาออกก่อนกำหนดของ องค์กร และแนวโน้มการขอลาออกของพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะเดียวกันปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างยังคงต้องดำเนินการให้ทันต่อการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อองค์กร จึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตรากำลังกับปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการบริหารคนและงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลาต่อการใช้งาน และเกิดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม 5ighting
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/the-relationship-of-workload-versus-procurement-staff/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/TARCHDIGIDataCamp/Dashboard1?publish=yes