ข้อมูลสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

สืบเนื่องจากสมาชิกในทีม ได้ทำงานในหน่วยงานของสำนักงานสถิติ และสำนักงานจัดหางาน จึงเกิดความคิดที่ว่าข้อมูลที่นำใช้ควรเป็นชุดข้อมูลที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งทีมก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลการมีงานทำของประชากรในประเทศ จึงได้กำหนดโจทย์ในการวิเคราะห์คือ “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาวะการมีงานทำของประชากรในประเทศ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2564 มีแนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้จัดทำต้องการที่จะเสนอให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงภาวะการมีงานทำของประชากรในประเทศ และเจาะลึกลงมาในระดับจังหวัด เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีอาชีพใดบ้างที่มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และธุรกิจประเภทใดบ้างที่กำลังฟื้นตัวหรือว่ามีการจ้างงานที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์จะจำแนกตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม อาชีพ สภาพการทำงาน อายุ และระดับการศึกษา ซึ่งช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและประเทศสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานได้อย่างตรงจุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม HIERARCHY
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/survey-the-working-conditions-of-the-population/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/__2561-2564HIERARCHYDIGIDataCamp/sheet89?publish=yes