การวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางจัดสวัสดิการทางเลือก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

การวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางจัดสวัสดิการทางเลือก

ชุดข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาลย้อนหลัง 5 ปี ย้อนหลัง แยกเป็นรายพนักงานและรายโรค จากส่วนสวัสดิการ

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม 5Digi Knight
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/analysis-to-find-alternative-welfare-solutions/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/_5DigiKnightDIGIDataCamp/Dashboard1?publish=yes