เปิดสถิติ ประเทศไทยใช้พลังงานมากเท่าไร? - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

เปิดสถิติ ประเทศไทยใช้พลังงานมากเท่าไร?

-ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2022 ประเทศมีปริมาณใช้พลังงานจำนวน 57,764 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกของปีที่แล้วที่ 9.24%

-โดยพลังงานที่ไทยใช้มากที่สุดคือพลังงานปิโตรเลียมมากกว่า 50% ของพลังงานทั้งหมด

-ในช่วงปี 2020 และ 2021 มีการใช้พลังงานลดลงเนื่องจากผลกระทบโควิด 19

-ในปี 2022 มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดการคือการใช้พลังงานปิโตรเลียม เพิ่มขึ้น 16 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

– หน่วย KTOE คือ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/how-much-energy-does-thailand-use/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/final-energy