วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศของไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศของไทย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมูลค่าการค้าและการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของไทย โดยจำแนกตามประเภทสินค้า การขนส่ง ประเทศ ในระหว่างปี 2019-2021 เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ดุลการค้า อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าแต่ละประเภท วิเคราะห์ลักษณะการขนส่งสินค้าและประเภทสินค้าในการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศของไทย ซึ่งสามารถนำไปช่วยในการคาดการณ์และผลักดันการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของไทยได้อย่างเหมาะสม

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม OPS_MOC DIGI Drives
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/analyze-the-relationship-of-international-trade-in-thailand/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/OPS_MOCDIGIDrivesDIGIDataCamp/Dashboard1?publish=yes