Showcases - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Showcases
ประเมินผลการปฏิบัติงานสารธารณสุข จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หรือ สสจ.ศรีสะเกษ จัดทำระบบประเมินผลงานสาธารณสุข (ranking) มาตั้งแต่ปี 2547 ในระยะแรกๆ เป็นการประเมินผลด้วยระบบ manual การเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานโดยการจดบันทึก และ paper report ...

การประมวลข้อมูลการชี้เป้าความเหลื่อมล้ำรายจังหวัด

การประมวลข้อมูลการชี้เป้าความเหลื่อมล้ำรายจังหวัดในประเทศไทย จากข้อมูลความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศไทย ในมิติต่างๆ เช่น จำนวนนักเรียนยากจนพิเศษรายจังหวัด รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนพิเศษรายจังหวัด ...

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจำนวน tweets จาก Twitter

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจำนวน tweets จาก Twitter ตาม hashtag #แตงโมต้องได้รับความยุติธรรม เพื่อ quantify productivity loss จากการที่คนไทยเกิดความสงสัยในกระบวนการยุติธรรม   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม DataSecOps ...

ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยจำแนกตาม จังหวัด บริเวณที่เกิดเหตุ สาเหตุ และประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 5 อันดับ   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม MOT ...

วิเคราะห์จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ในปี 2564 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับภายในหน่วยงาน   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม MRTA การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลิงค์บทความ ...

การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองสู่มาตรฐานสากล

วิเคราะห์การกระจายตัวของหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025) ของห้หน่วยงานที่สำรวจ ...

แนวโน้มความต้องการการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ

การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ เพื่อนำมา วางแผนบริหารจัดการกำลังคน เครื่องมือ วิเคราะห์ตัดสินใจขยายงานการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมทั้งจัดทำระบบ ISO/IEC 17025 ให้รองรับความต้องการที่มากขึ้น และยกเลิกรายการ ...

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2560-2564

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือและทัศนคติของการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงาน หรือในอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละระดับ (ระดับ 1 ระดับ 2 ...

รายงานสถานะการคลังรัฐบาล

เนื่องจากภารกิจ ของกระทรวงการคลัง คือ สร้างฐานะให้ประเทศชาติมั่นคง เพื่อช่วยในการวางแผนรายได้ รายจ่าย และจัดการหนี้สินของประเทศจึงจัดทำ dashboard 4 หน้า เพื่อ รายงานสถานการณ์การคลังรัฐบาล จากการทำ dashboard ดังกล่าวทำให้ เห็นว่า ดุลงบประมาณ ตลอด 20ปี ...

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคนหายและคนนิรนาม

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคนหายและคนนิรนาม จากอายุและสถานที่ที่พบ/หาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดเคสแต่ละราย เพื่อสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อให้การช่วยเหลือและป้องกันคนหายและคนนิรนาม   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม Nitivit Prompt+ ...

สถิติโรงงานสะสมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กรมโรงงานอุตสาหกรม มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในมาตรฐานแห่งคุณภาพและปริมาณ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ...

ทิศทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

แนวโน้มการผลิตกำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน และวิเคราะห์ศักยภาพการรองรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ 1. ...

ประเทศไทย"ฝุ่นเยอะช่วงไหน"มากที่สุด

ปัญหาฝุ่น Pm 2.5 เป็นหนึ่งในปัญหาประเทศไทยเผชิญมานาน ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหาวิธีจัดการกับฝุ่นเหล่านี้ได้ วันนี้ DIGI จึงนำข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ มาจัดทำ dashboard เพื่อดูว่าช่วงเวลาไหนที่จะเกิดฝุ่นเยอะ และจากอดีตจนปัจจุบันว่าค่า Pm2.5 ...

เปิดแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากและตารางเนื้อที่ภาคใต้ 2565

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล  ปริมาณน้ำฝนรายเดือน พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง ระยะห่างจากลำน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ สภาพการใช้ที่ดิน การระบายน้ำของดิน และพื้นทีชลประทาน จากกรมพัฒนาที่ดิน ลิงค์บทความ ...

ค่าไฟขึ้นผู้คนใน Twitter พูดถึงการไฟฟ้าอย่างไร

เมื่อ “ค่าไฟ” ขึ้น ผู้คนใน Twitter พูดถึง “การไฟฟ้า*” อย่างไร?   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม HelloWorld การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลิงค์บทความ ...

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตมากแค่ไหน?

อินเตอร์เน็ต หลาย ๆ คนก็คงคุ้นเคยกันดี เพราะในยุคปัจจุบันนี้ พูดได้เลยว่าน้อยคนนัก ที่จะไม่ใช้อินเตอร์เน็ต เพราะเนื่องจากในปัจจุบัน อินเตอร์เข้ามามีบทบาทแทบจะทุกๆด้าน เอาง่าย ๆ ว่า ...

Tripadvisor Text Analytics: Phuket

รายละเอียด หมวดหมู่ :  สื่อโซเชียล คำอธิบาย :  วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จากเว็ปไซด์ tripadvisor.com ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ...

Pantip Analytics

รายละเอียด หมวดหมู่ :  สื่อโซเชียล คำอธิบาย :  วิเคราะห์ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยจากเว็ปไซด์ pantip.com ห้องบลูแพลนเน็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อดูแนวโน้มการพูดคุยเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ...

Tripadvisor Analytics: Phuket

รายละเอียด หมวดหมู่ :  สื่อโซเชียล คำอธิบาย :  วิเคราะห์ความเห็นนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่มาจังหวัดภูเก็ต จาก tripadvisor.com โดยมีการวิเคราะห์แบ่งเป็นตามความเห็นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว และที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว ...

Provincial Visitor Dashboard: Overall

รายละเอียด หมวดหมู่ :  การเดินทาง, การใช้จ่าย คำอธิบาย :  รายงานประจำเดือนของตัวเลขจำนวนผู้เยี่ยมเยือน, รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว, และค่าเฉลี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคนในเดือนนั้น (รายได้ที่เกิดขึ้น/ จำนวนผู้เยี่ยมเยือน) ...