ลดต้นทุนเชื้อเพลิงไทยเกษตรไทย จุดไหนดี? - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

ลดต้นทุนเชื้อเพลิงไทยเกษตรไทย จุดไหนดี?

“ลดต้นทุนเชื้อเพลิงเกษตรไทย …จุดไหนดี” ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการผลิตอาหาร วัตถุดิบตั้งต้นในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตพลังงานทดแทน โดยเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ โดยจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น แต่พบว่ารายได้จากการเกษตรสะท้อนจากสัดส่วนการส่งออกต่อการนำเข้าสินค้าภาคเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นจากการสูบน้ำ การแปรรูปสินค้า กำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการขนส่ง นอกจากนี้ ภาคการเกษตรยังเป็นแหล่งผลิตก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์เพิ่มขึ้นทุกปี การช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานโดยเฉพาะทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงภาคเกษตรโดยการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน จึงเป็นตัวเลือกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีความสะดวกในการใช้งาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา ชุมชน เกษตรกร และบุคลากรในท้องถิ่นสามารถดำเนินการเองได้ ซึ่งจากการติดตามผลพบว่ามีสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกษตรกรตามทฤษฎีการตลาดในเรื่องต้นทุนต่ำได้จริง สะดวก และลดก๊าซเรือนกระจกได้ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้อุดหนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนภาคการเกษตรเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ด้วยงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผ่นดินปีละกว่า 20 ล้านบาท และงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีละกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์พื้นที่เพื่ออุดหนุนอย่างตรงเป้าหมายจะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม NEMO
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/reduce-the-cost-of-fuel-in-thai-agriculture/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/NEMODIGIDataCamp/Dashboard?publish=yes