ความสัมพันธ์ของจำนวนของผู้ว่างงานและผู้มีงานทำ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ความสัมพันธ์ของจำนวนของผู้ว่างงานและผู้มีงานทำ

การหาความสัมพันธ์ของจำนวนของผู้ว่างงานและผู้มีงานทำ และระดับการศึกษา ตั้งแต่ปี 2555 – 2563

1.เป็นแนวทางการสนับสนุนในการหาทักษะใหม่

2.เป็นแนวทางที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องตลาดแรงงาน

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม dataz
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/the-relationship-between-the-number-of-unemployed-and-employed-people/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/2555-2563datazDIGIDataCamp/Dashboard1?publish=yes