วิเคราะห์โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

วิเคราะห์โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระดานวิเคราะห์โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหาร เพื่อดำเนินแผนงานในอนาคต รวมถึงติดตามโครงการที่ดำเนินในปัจจุบัน โดย dashboard จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ โครงการปี 60-56 , โครงการในอนาคต (ุ66-70) และ การดำเนินการ ณ ปัจจุบัน โดยเน้นให้เห็นภาพของสัดส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในแง่ของจำนวนโครงการและงบประมาณ

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม COFAE
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/project-of-the-ministry-of-digital-economy-and-society/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/COFAEDIGIDataCamp/sheet12?publish=yes