วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจำนวน tweets จาก Twitter - Open Government Data of Thailand

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

facebook   twiter

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจำนวน tweets จาก Twitter

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจำนวน tweets จาก Twitter ตาม hashtag #แตงโมต้องได้รับความยุติธรรม เพื่อ quantify productivity loss จากการที่คนไทยเกิดความสงสัยในกระบวนการยุติธรรม

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DataSecOps
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/tweetsTwitterhashtagDataSecOpsDIGIDataCamp/Justiceindoubtcauseaproductivitylost