Text Size | A   A   A
2,884 datasets found
Order by :
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls
  สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และเพื่อสำรวจการรู้จัก การเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการทำงานของ รฟม. ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : January 2, 2020  
pdf
รายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งมีโครงข่ายรถไฟฟ้าสายหลักที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 สายทาง 13 โครงการ
Last update dataset : January 2, 2020  
ท่าเทียบเรือในประเทศไทย เป็นข้อมูลท่าเทียบเรือในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด  ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -Berth Name (ชื่อท่าเทียบเรือ) -Berth Number...
Last update dataset : January 2, 2020  
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ ในการพัฒนา ซ่อมแซมถนน แหล่งน้ำ และการติดตั้งไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls
ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดลักษณะภาระ ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...
Last update dataset : January 2, 2020  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519...
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx
The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) is supervising the initial system project that is officially called the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line. In Addition, the...
Last update dataset : January 2, 2020  
pdf
ข้อมูลภาพรวมและประวัติความเป็นมาของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
Last update dataset : January 2, 2020  
docx
การประกาศรับสมัครงานตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือบุคลากรภาครัฐอื่นๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : January 2, 2020  
xml
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv pdf