Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
10,775 datasets found
Order by :
ข้อมูลจำนวนหัวรถจักร, ประเภทหัวรถจักร
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟฯ (ขื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ที่ตั้ง)
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟที่แยกทางคู่และทางเดี่ยว
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร ประเภท สถานี และประเภทของขบวนรถ
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลผลการดำเนินงานการขนส่งสินค้าแยกตามประเภทสินค้าในหน่วยวัดที่ต่างกันเช่น ปริมาณ(ตัน), ค่าระวาง (บาท) เป็นต้น
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
รวมจำนวนและประเภททางผ่านที่ได้รับอนุญาต/ทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลตารางการเดินรถ (เวลา, วันที่, ประเภทรถ, สถานีต้นทาง, สถานีปลายทาง)
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แยกตามประเภทรถ)
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
จำนวนอุบัติเหตุ, วันและเวลาที่เกิดเหตุ
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลสรุปเหตุอันตรายรายเดือน แยกตามประเภทเหตุอันตราย
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลที่มีชื่อและที่ดินของการรถไฟ
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟแต่ละประเภทและประเภทรถไฟ
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
จำนวนรถไฟดีเซลราง, ชนิดรถไฟดีเซลราง
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลตู้โดยสาร จำนวนตู้โดยสาร สถานะของผู้ใช้งานที่สามารถใช้ตู้โดยสารแต่ละประเภท
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่นห้องน้ำคนพิการ ที่นั่งสำหรับคนพิการ เป็นต้น
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx