ขนาดตัวอักษร |    
พบ 3,569 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
url pdf
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 องค์การบิหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
pdf url
ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th แยกตาม เพศ, อายุ, ประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xlsx
รายการการให้บริการชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xls api
ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
csv html
การกำหนดหมวดหมู่เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป.ทส. จำนวน 11 หมวด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xlsx
รหัสและชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบสารบรรณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
pdf xls
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api pdf
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,ประจำเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api
รายละเอียดการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค และรายละเอียดการจัดสรรค่าเช่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xls api
รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xls api
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากระบบ GFMIS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api xls
เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xlsx
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ https://covid19.th-stat.com/ หน้าหลัก Open API :)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xlsx csv api
พื้นที่ให้บริการ/จำนวนผู้ใช้น้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api
การให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api
ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Strategic Plan on Environment 2016-2025)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประกอบด้วย 7 สาขา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
ข้อมูลรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2564 ณ 30 มิ.ย. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf