ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 11,022 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
xlsx
รายงานประจำปีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
xls csv
แผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf pdf, e-book
ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
xlsx csv
สดช. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ในปีงบประมาณ 2562 โดยใช้แนวทางในการจัดเก็บตัวชี้วัด Measuring the Digital Transformation...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf xlsx csv .pdf
รวบรวมองคความรูจากงานวิจัยและพัฒนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
csv
ฐานข้อมูลของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย คำตอบและคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละคน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2567  
csv xlsx
บทสรุปสำหรับผู้บริหารของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและให้ข้อมูลต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2567  
pdf
จำนวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และจำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของประเทศไทยในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) โดยมีการจำแนกตามสังกัดและระดับชั้นที่เปิดสอน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2567  
xlsx
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2567  
pdf
รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2567  
xlsx
ผลคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในภาพรวมของประเทศและจำแนกตามสังกัด ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2567  
xlsx
นับเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2567  
csv
รายชื่อผู้ได้รับ มอก. ที่กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับบริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2567  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2567  
csv xlsx