ขนาดตัวอักษร |    
พบ 5,844 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv word shp arcgis rest services
ข้อมูลตำแหน่งท่อกลม ท่อเหลี่ยม สะพาน ฝายทดน้ำ จากการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ในงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม คือ พื้นที่ที่ได้จากแบบจำลองการวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักการทางสถิติ เรียกว่า แบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม (AP_Model,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv word
ข้อมูลแรงดันน้ำใต้ดินที่ได้จากเครื่องวัดแรงดันน้ำใต้ดินอัตโนมัติซึ่งอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ชื่อสถานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการ์ณดินถล่ม แสดงข้อมูลเป็นจุดตำแหน่งสถานที่ ได้แก่ชื่อโรงเรียน ชื่อวัด ศาลาเอนกประสงค์ เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย, จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
word csv
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ได้จากเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติของเครื่องวัดมวลดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย,จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv word
การนำกลุ่มผู้นำชุมชน หรือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งซักซ้อมแผนเฝ้าระวังฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
pdf
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลแผนที่แสดงความอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มเป็นการประเมินเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของการจำแนกปริมาณ (หรือพื้นที่)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลตำแหน่งที่เกิดร่อยรอยแผ่นดินถล่มในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
การนำกลุ่มผู้นำชุมชน หรือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่รวมกับธรณีพิบัติภัยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
pdf
ประเภทสถานที่สำคัญในมาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ วัด, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อบต., สถานที่ราชการ, ศาลาอเนกประสงค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
รายงานพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (รายตำบล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv pdf
เป็นสถานีที่ตรวจวัดข้อมูลแบบ real time ของข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดิน ปริมาณน้ำฝน และระดับการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำใต้ดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้มาจากการประมวลผลด้วยแบบจำลอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv xlsx
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv xlsx doc