ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 10,775 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนหัวรถจักร, ประเภทหัวรถจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟฯ (ขื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ที่ตั้ง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟที่แยกทางคู่และทางเดี่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร ประเภท สถานี และประเภทของขบวนรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลผลการดำเนินงานการขนส่งสินค้าแยกตามประเภทสินค้าในหน่วยวัดที่ต่างกันเช่น ปริมาณ(ตัน), ค่าระวาง (บาท) เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
รวมจำนวนและประเภททางผ่านที่ได้รับอนุญาต/ทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลตารางการเดินรถ (เวลา, วันที่, ประเภทรถ, สถานีต้นทาง, สถานีปลายทาง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แยกตามประเภทรถ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
จำนวนอุบัติเหตุ, วันและเวลาที่เกิดเหตุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสรุปเหตุอันตรายรายเดือน แยกตามประเภทเหตุอันตราย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลที่มีชื่อและที่ดินของการรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟแต่ละประเภทและประเภทรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
จำนวนรถไฟดีเซลราง, ชนิดรถไฟดีเซลราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลตู้โดยสาร จำนวนตู้โดยสาร สถานะของผู้ใช้งานที่สามารถใช้ตู้โดยสารแต่ละประเภท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่นห้องน้ำคนพิการ ที่นั่งสำหรับคนพิการ เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2566  
xlsx