ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2,884 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสถานะการมีชีวิต สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
csv
รายชื่อที่พักโฮมสเตย์จังหวัดยโสธร ระหว่างปี 2560-2563 ตามที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเรียบร้อยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
api
ข้อมูลจำนวนเเรงงงานแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขาโดยแบ่งตามช่วงอายุของกลุ่มแรงงาน อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลจำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ทั้งในระบบเเละนอกระบบในเเต่ละปี เเบ่งแยกตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขาอ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่องสถานศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
xlsx
สถิติการจดทะเบียนรถใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลประเภทศาสนสถาน สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2564  
csv
ข้อมูลผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม ไปยังหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2564  
csv
ข้อมูลบริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2564  
xlsx api
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ https://covid19.th-stat.com/ Open API :) สำหรับนักพัฒนา:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2564  
xlsx csv html api
ศาสตร์ที่เรียกว่า “มานุษยวิทยา” คืออะไร มานุษยวิทยาแปลมาจาก Anthropology ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงศาสตร์ที่ศึกษามนุษย์ แต่เนื่องจากมนุษย์มีหลายมิติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2564  
csv json
ชุดข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2564  
xlsx csv docx
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 เมษายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
api
ข้อมูลสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
pdf
ปริมาณหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 77 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
xlsx
สถิติปริมาณข้อมูลเอกสารสิทธิ ทั่วประเทศ 5ปี ย้อนหลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
xlsx
ข้อมูลปริมาณงานและรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ย้อนหลัง 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
xlsx
รูปแปลงที่ดิน จ.นนทบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
shp