ขนาดตัวอักษร |    
พบ 7,913 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) จำนวน 25 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โดยมีมิติการประเมิน ประกอบด้วย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาด้านดิจิทัล 20 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
รายงานการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวกับข้อมูลกลไกติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf
สถานะการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf
ข้อมูลการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
รายงานสรุปสถานะการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf
● อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (World Digital Competitiveness Ranking) -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามกฎการบิน ตามประเภทการบิน และ ประเภทการดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ 2566  
json csv pdf
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง มผช. แยกตามชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาเค็ม (312/2549)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
รายชื่อ มอก. ที่เกี่ยวกับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ประเภท คำศัพท์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
ข้อมูลการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx docx zip json