ขนาดตัวอักษร |    
พบ 5,774 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
xlsx csv api
In the year 2020, the world has changed and it will never be the same. Global economy was severely contracted due to the COVID-19 Pandemic. According to World Bank forecasts,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
csv
Website 26 views
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแต่ละบริษัทที่เป็นปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
csv
Key words 14 views
คำสำคัญ ที่อธิบายรายละเอียดของบริษัท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
csv
จำนวนผู้เข้าชมฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
csv
ชื่อบริษัท หรือหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีเครือข่ายความสัมพันธ์สามารถแนะนำให้แก่ประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
csv
ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับแต่ละบริษัทที่เป็นปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
csv
คำอธิบายลักษณะทั่วไปของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มกราคม 2565  
csv
สถิติการใช้น้ำ ออกบิลประจำเดือน แยกตามพื้นที่ปกครอง กลุ่มผู้ใช้น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มกราคม 2565  
api
เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มกราคม 2565  
xlsx
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มกราคม 2565  
xlsx csv
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มกราคม 2565  
csv
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xlsx csv url
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv api
“วันนักประดิษฐ์” เป็นเวทีนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ของสถาบันการศึกษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
pdf csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัย/งบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล และท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv api
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และ จำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัย/งบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv
ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต่อ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านเกษตรศาสตร์ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv