ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6,968 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รหัสยีนส์โค้ดสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับห้องปฏิบัติการ PCR และ ATK
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2565  
api xls csv
ประเภทตัวอย่าง หรือชนิดตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ในห้องปฏิบัติการ หรือสำหรับหน่วยที่เก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2565  
api
รหัสการผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี RT-PCR และ ATK สำหรับการ API เข้าระบบ Co-lab2
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2565  
api
ข้อมูลจำนวนผู้กู้ยืมแยกตามจังหวัด และภูมิภาค ในส่วนจำนวนผู้กู้ยืมทั้งหมด และผู้กู้ยืมค้างชำระ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv api
ข้อมูลสถานะผู้กู้ยืมแยกตามสถานะ เป็นข้อมูล ณ เดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv api
ข้อมูลอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ที่ประกาศตาม ราชกิจจานุเษกษา โดยมีระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุง การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2565  
pdf
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2565  
url xlsx
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2565  
url xlsx
ข้อมูลการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
ข้อมูลการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx docx zip json
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทย กำหนดให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
ข้อมูลจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท ก สำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ผ่านการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
json pdf xlsx
ร่างมติ/ร่างรายงานการประชุม กสทช. ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง, มติ/รายงานการประชุม กสทช. ที่ผ่านการรับรองแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
รายรับเฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx
ค่าความนิยมเฉลี่ยของการรับชมโทรทัศน์ (เรตติ้ง) รายเดือนของแต่ละช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx