Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
250 datasets found
Order by :
รายชื่อผู้ได้รับ มอก. ที่กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับบริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
Last update dataset : December 1, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : November 28, 2023  
xlsx pdf
แสดงผลการสำรวจข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์...
Last update dataset : November 27, 2023  
url
รายงานผลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์...
Last update dataset : November 27, 2023  
url
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
Last update dataset : November 6, 2023  
csv xlsx
รายชื่อ มอก. ที่กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับบริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
Last update dataset : October 12, 2023  
csv xlsx