Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ข้อมูลผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม ไปยังหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
Last update dataset : May 7, 2021  
csv
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางาน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564
Last update dataset : March 25, 2021  
jpg api
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน คงเหลือทั้งราชอาณาจักร ปี 2550 - 2558
Last update dataset : March 10, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามประเภทความพิการ)
Last update dataset : March 10, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามกลุ่มอายุ)
Last update dataset : March 10, 2021  
url
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2561
Last update dataset : March 1, 2021  
pdf
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบแรก ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 รอบสอง ตั้งแต่ มกราคม -...
Last update dataset : February 5, 2021  
html
ยอดผุ้มาใช้บริการ ร สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : January 27, 2021  
jpeg