Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ข้อมูล ศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัด พร้อม ที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อผู้ประสานวาน
Last update dataset : October 1, 2021  
xls xlsx url
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : September 3, 2021  
xls url
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการ สังคมสาหรับผู้สูงอายในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแกนนําอาสาสมัครชุมชน...
Last update dataset : September 3, 2021  
xlsx xls url
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
Last update dataset : August 31, 2021  
pdf xls
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
Last update dataset : August 31, 2021  
pdf xls
รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
Last update dataset : July 26, 2021  
xls
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : July 14, 2020  
xls
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
Last update dataset : July 14, 2020  
xls
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
Last update dataset : February 12, 2020  
xlsx csv xls
อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ ทั่วราชอาณาจักร             เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร...
Last update dataset : February 12, 2020  
csv xls xlsx
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls csv xlsx
ร้อยละผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอุตสาหกรรม และปัญหาจากการรับงาน พ.ศ. 2550
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้านที่อายุ 15 - 60 ปีที่ไม่ได้รับสวัสดิการ จำแนกตามความต้องการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคม และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอาชีพ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : February 5, 2020  
csv xls xlsx
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : February 5, 2020  
xls xlsx