Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
Last update dataset : October 1, 2020  
csv
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) พ.ศ. 2548 - 2557 ปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม...
Last update dataset : September 25, 2020  
url
รายได้รายจ่ายครัวเรือน และจำนวนครัวเรือน
Last update dataset : September 25, 2020  
url
สถิติผู้ใช้น้ำ ปริมาณการผลิต และการจำหน่ายน้ำประปา ปีงบประมาณ 2549 - 2558 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ พ.ศ. 2549 - 2558
Last update dataset : September 19, 2020  
url
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
Last update dataset : August 31, 2020  
csv
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Last update dataset : August 31, 2020  
csv
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
Last update dataset : July 13, 2020  
csv
อันดับ World Digital Competitiveness ของประเทศไทย
Last update dataset : July 13, 2020  
csv
จำนวนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
Last update dataset : July 13, 2020  
csv
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตาม ถิ่นที่อยู่
Last update dataset : July 13, 2020  
csv
ผลลัพธ์
Last update dataset : July 13, 2020  
csv
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
Last update dataset : July 13, 2020  
csv
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่่ยว
Last update dataset : July 13, 2020  
csv
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด
Last update dataset : July 10, 2020  
csv
ค่าจ้างแรงงานภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
Last update dataset : July 10, 2020  
csv
Natural and Cultural Resources
Last update dataset : July 9, 2020  
csv
Infrastructure
Last update dataset : July 9, 2020  
csv
T&T Policy and Enabling Conditions
Last update dataset : July 9, 2020  
csv
Enabling Environment
Last update dataset : July 9, 2020  
csv
Travel & Tourism Competitiveness Index
Last update dataset : July 9, 2020  
csv