Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
Last update dataset : July 26, 2021  
xls
จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : July 9, 2021  
xls
จำนวนการตายเด็กต่ำกว่า 1 ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน เพศชาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Last update dataset : February 21, 2020  
xls