Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2561 จากมาตรการภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation...
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2559 โดยแบ่งเป็นปริมาณการปล่อยในภาพรวมของประเทศ และปริมาณการปล่อยจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1)...
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv url
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv
แหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532...
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา...
Last update dataset : August 20, 2021  
xlsx csv url
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
Last update dataset : August 4, 2021  
xlsx csv url
จำนวนผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภทงานด้านต่างๆ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)
Last update dataset : July 26, 2021  
xlsx
รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
Last update dataset : July 26, 2021  
xls
วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
Last update dataset : July 16, 2021  
xlsx docx
เป็นข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ โดยแยกเป็นรายอำเภอและชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ รวบรวมโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา
Last update dataset : July 9, 2021  
csv xlsx
จำนวนใบอนุญาตสินค้ายาสูบ แยกรายสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : July 9, 2021  
url csv
จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : July 9, 2021  
xls
สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : July 9, 2021  
jpg
ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2550 - 2561
Last update dataset : July 9, 2021  
csv
จำนวนพยาบาลวิชาชีพ (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Last update dataset : July 9, 2021  
csv
จำนวนทันตแพทย์ (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Last update dataset : July 9, 2021  
csv
จำนวนพยาบาลเทคนิค (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Last update dataset : July 9, 2021  
csv
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : July 9, 2021  
อัตราการตายเด็กต่ำกว่า 1ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Last update dataset : July 9, 2021  
csv