ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
ความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity ; EI)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่งในองค์กรท้องถิ่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่งในสภาแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
ร้อยละของจำนวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อจำนวนนักโทษทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2554-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามการศึกษาสูงสุด พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามอายุ พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามเพศ พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สถิติการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี 2559-2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2563  
pdf
สถิติการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2563  
pdf
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ : สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2563  
csv
Executive Opinion Survey : International experience of senior manager is generally significant.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มีนาคม 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 14/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มีนาคม 2563  
csv
ที่มา : The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) วันที่ปรับปรุง : 16/05/2019 http://service.nic.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv