ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 14/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มีนาคม 2563  
csv
ที่มา : The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) วันที่ปรับปรุง : 16/05/2019 http://service.nic.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ปรับปรุง : 16/10/2018
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ปรับปรุง : 04/10/2018
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019 http://service.nic.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หมายเหตุ : ปี 2559-2560 ไม่มีข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเหตุ : ข้อมูลเป็นจำนวนสถานบริการที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเหตุ : ธุรกิจบริการที่่พักที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเหตุ : ธุรกิจบริการที่่พักที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ : ดุลการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ - รายจ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : The World Travel & Tourism Council (WTTC) หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยโดย WTTC โดย WTTC กำหนดนิยามว่า "GDP generated directly by the Travel & Tourism...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ : เป็นข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้ใบรับรองระหว่างปี 2558-2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv